Trái đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là bao nhiêu giờ?

Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là bao nhiêu giờ?

user-avatar

- Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là 24 giờ.


Các câu hỏi liên quan