Mọt ẩm dinh dưỡng như thế nào?

Con mọt ẩm có định dưỡng như thế nào?

user-avatar

Mọt ẩm dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng, thức ăn của mọt ẩm là lá cây mục, gỗ mục -


Các câu hỏi liên quan