Nêu cách di chuyển của ếch đồng

ếch đòng di chyển bằng gì

user-avatar

Ở cạn : di chuyển nhờ 4 chi kiểu bật nhảy

Ở nước : di chuyển nhờ màng ở chân để bơi


Các câu hỏi liên quan