Nêu cấu tạo ngoài của giun đất

Cấu tạo ngoài của giun đất:

B. Mặt bụng của giun đất(sgk7 trang 56)

Bao gồm nhưng j?

user-avatar

Mặt bụng giun đất gồm :

1. miệng

2. vòng tơ

3. lỗ sinh dục cái

4. mật bụng đai sinh dục

5. lỗ sinh dục cái


Các câu hỏi liên quan