Vì sao giun đất co lại khi bị kích thích vào cơ thể

Vì sao khi kích thích vào một bộ phận nào đó của giun toàn bộ cơ thể chúng co lại?

user-avatar

Bởi vì giun là động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể.


Các câu hỏi liên quan