Tại sao giun đất và giun đỏ được xếp vào ngành giun đốt

tại sao các loại giun đất , giun đỏ ,...

lại xếp vào ngành giun đốt

user-avatar

+ Giun đất, giun đỏ đều được xếp vào ngành giun đốt vì cơ thể chúng phân hóa gồm nhiều đốt.


Các câu hỏi liên quan