Vì sao giun đốt tiến hóa nhanh hơn giun tròn và giun dẹp

giun đốt tiến hóa hơn giun tròn, giun dẹp ở điểm nào?

user-avatar

Giun đốt tiến hóa nhanh hơn giun tròn và giun dẹp ở điểm:

-Cơ thể phân đốt giúp cơ thể vận động linh hoạt

-Cơ thể có xoang cơ thể chính thức , tròn xoang có dịch thể xoang góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí cơ thể

- Xuất hiện chân bên : cơ quan di chuyển chuyên hóa chính thức

-Xuất hiện hệ tuần hoàn và hệ hô hấp đầu tiên


Các câu hỏi liên quan