Nêu đặc điểm tiến hóa của giun đất so với ruột khoang

Giun đất có đặc điểm nào tiến hóa hơn so với động vật nguyên sinh và ruột khoang?

user-avatar

đặc điểm tiến hóa hơn là giun đất có cơ thể phân đốt , có khoang cơ thể chính thức


Các câu hỏi liên quan