Nêu khái niệm về thể xoang

Thể xoang là gì?

Hệ thần kinh của giun đốt gồm những gì?

Hệ tiêu hóa của giun đốt gồm những gì?

Giúp mình vs. Vào hệ số 2 lận

user-avatar

1 Thể xoang là cấu trúc giải phẫu mang tính chất của một cơ quan thực thụ chứ không chỉ là khoảng trống giữa các nội quan ở một số nhóm động vật.


Các câu hỏi liên quan