Ý nghĩa của giun đất đối với việc làm tơi xốp đất

Ý nghĩa của giun đất đối với việc làm tơi xốp đất ?

user-avatar

- Làm tơi , xốp đất , tạo điều kiện thuận lợi cho không khí thấm vào đất

- Làm tăng độ màu mỡ cho đất , do phân và chất bài tiết ở cơ thể giun thải ra .


Các câu hỏi liên quan