Nêu lối sống của trai sông

Lối sống của trai sông là gì?

user-avatar

Lối sống của trai sông và hầu hết sò, ngao, điệp… nói chung là vùi lấp dưới tầng đáy bùn (chúng thuộc nhóm sinh vật đáy), di chuyển chậm chạp và dinh dưỡng thụ động.


Các câu hỏi liên quan