Vì sao một số ao nuôi cá lại có trai sông

Vì sao một số ao nuôi cá, không thả trai mà vẫn có trai sông?

user-avatar

Vì trong giai đoạn trai trưởng thành, có giai đoạn ấu trùng trai bán vào mang cá để được bảo vệ phát tán đi xa=> đem cá về nuôi, trong mang cá có ấu trùng trai, sau dó phát triển thành trai trưởng thành nên sau một trời gian ta thấy xuất hiện trai.


Các câu hỏi liên quan