Nêu quá trình sinh sản của trai sông

dinh dưỡng, sinh sản trai sông

user-avatar

SINH SẢN

Cơ thể trai phân tính. Đến mùa sinh sản. trai cải nhận tinh trùng của trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong tấm mang. Âu trùng nở ra, sống trong mang mẹ một thời gian rồi bám vào da và mang cá một vài tuần nữa mới rơi xuống bùn phát triển thảnh trai trường thành.
Các câu hỏi liên quan