Trình bày tính đa dạng của động vật không xương sống

Tính đa dạng của động vật không xương sống được thể hiện như thế nào

user-avatar

□ Ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.

- Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, vẹm.

- Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.

- Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: ong, mật ong.

- Tuy nhiên, cũng có một sô' động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại...) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy,...).

^-^HỌC TỐT NHA ^-^


Các câu hỏi liên quan