Quá trình hình thành trai sông

trai sông được hình thành như thế nào

user-avatar

Cơ thể trai phan tính con đực phóng tinh ra ngoài nươc con cái hút tinh . Trưng dc thụ tinh phát triển ở mang trai. Sau đó ra ngoài và bám vào mang cá . MỘt thời gian sau dời mang cá xuống đáy bùn phát triển thành cơ thể trưởng thành


Các câu hỏi liên quan