Tại sao phải bỏ lớp màng trai khi ăn

Tại sao khi ăn trai người ta thường bỏ lớp màng trai

user-avatar

Vì đó là nơi hấp thụ khá nhiều hạt cát và bụi khi hút từ bên ngoài vào nên người ta khi ăn trai sẽ thường gạt bỏ lớp màng trai đi để tránh ăn phải những thứ trai hút được khi còn sống( mặc dù mik chưa thấy ai ăn trai bao giờ?!?)


Các câu hỏi liên quan