Nêu lợi ích và tác hại của bò sát đối với con người

1.Nêu lợi ích và tác hại của bò sát đối với con người? Cho ví dụ

2. Nêu biện pháp bảo vệ quyền lợi của bò sát?

user-avatar

1

- Ích lợi:

+ Có ích cho nông nghiệp Ví dụ: diệt sâu bọ, diệt chuột,..

+ Có giá trị thực phẩm: ba ba, rùa,..

+ Làm dược phẩm: rắn, trăn,..

+ Sản phẩm mĩ nghệ: vảy đồi mồi, da cá sấu,..

- Tác hại: Gây độc cho người như rắn,...

2. biện pháp bảo vệ quyền lợi của bò sát:

- Nuôi các loài bò sát có giá trị kinh tế.VD: baba, cá sấu...
- Bảo vệ môi trường sống của bò sát.
- Bảo vệ các loài bò sát quý hiếm trong tự nhiên.


Các câu hỏi liên quan