Nhận xét về các truyền thống của dân tộc ta qua 1000 năm Bắc Thuộc?

Trải qua 1000 năm Bắc Thuộc , em có nhận xét gì về các truyền thống của dân tộc ta ? ý nghĩa rút ra từ điều này là gì ? Trả lời giúp mình nhé đang cần gấp !

user-avatar
Sau hơn 1 nghìn năm Bắc Thuộc, nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán cổ truyển như làm bánh trưng, bánh giầy, ăn trầu,... Ý nghĩa: chứng tỏ một sức sống mãnh liệt của các phong tục tập quán của người Việt được gìn giữ qua nhiều năm từ thời Văn Lang - Âu Lạc.

Các câu hỏi liên quan