Sự kiện nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta từ các triều đại phong kiến Trung Quốc?

sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập từ tay các triều đại phong kiến Trung Quốc? Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự kiện đó. mình đang cần gấp.

user-avatar

Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta, mở ra một thời kì độc lập lâu dài trong sự nghiệp dành lại tự do cho dân tộc và Tổ quốc là Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938.


Các câu hỏi liên quan