Bài 1: Hai phản ứng bậc nhất cùng thừa số Arrhenius. Năng lượng hoạt hoá của phản ứng thứ nhất lớn hơn năng lượng hoạt hoá của phản ứng thứ hai là 10,46 kJ.mol-1. Ở 1000C phản ứng thứ nhất tiến hành được 30% trong 60 phút với nồng độ đầu của chất là 0,1 mol.l-1. Nếu cũng ở nhiệt độ trên, để phản ứng thứ hai tiến hành được 70% thì cần thời gian là bao nhiêu? biết nồng độ đầu của chất phản ứng bằng 0,05 mol.l-1.

Bài 2: Năng lượng hoạt hoá của phản ứng phân huỷ H2O2 khi có ion I - làm xúc tác bằng 56,5 kJ.mol-1. Phản ứng này xẩy ra không có xúc tác có năng lượng hoạt  hoá bằng 75,4 kJ.mol-1. Hỏi ở 350K tốc độ của phản ứng có xúc tác lớn hơn khi không có xúc tác bao nhiêu lần ?

Các câu hỏi liên quan