Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ancol etylic, axit axetic, andehit axetic, metyl fomat thu được 26,88 lít CO2 và 26,10 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của ancol etylic trong hỗn hợp X là :

A. 35,38% B. 13,78% C. 24,87% D. 37.58%

user-avatar

nCO2 = 1,2; nH2O = 1,45

—> nC2H5OH = nH2O – nCO2 = 0,25

X gồm C2H6O, C2H4O2, C2H4O —> nX = nCO2/2 = 0,6

—> 0,6 < nO < 1,2

mX = mC + mH + mO —> 26,9 < mX < 36,5

—> 31,51% < %C2H5OH < 42,75%

—> A và D


Các câu hỏi liên quan