Hòa tan hoàn toàn 20,7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 bằng lượng dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 6,72 lít H2. Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng? (Giải theo phương pháp lớp 9).

user-avatar

2Al + 2NaOH + 2H2O —> 2NaAlO2 + 3H2

0,2…….0,2…………………………………..0,3

mX = 20,7 —> nAl2O3 = 0,15

Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O

0,15…………0,3

—> nNaOH tổng = 0,5

—> Vdd = 0,5 lít


Các câu hỏi liên quan