Amoniac có thể tác dụng với các nhóm chất nào sau đây

A. HCl, O2, Cl2, CuO, dung dịch AlCl3

B. HCl, KOH, FeCl3, Cl2

C. H2SO4, PbO, FeO, NaOH

D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

user-avatar

Tác dụng với dãy A:

HCl + NH3 —> NH4Cl

O2 + NH3 —> N2 + H2O

Cl2 + NH3 —> N2 + NH4Cl

AlCl3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4Cl

Các dãy còn lại có KOH, NaOH không phản ứng


Các câu hỏi liên quan