Câu nào sau đây là sai?

A. NH3 là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong H2O.

B. NH3 là một bazơ.

C. Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2 và H2O.

D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch.


Các câu hỏi liên quan