Trong công nghiệp khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn hai điện cực thì thu được hỗn hợp gồm NaOH và NaCl ở khu vực Catot. Bằng phương pháp nào có thể tách được NaCl để thu được NaOH tinh khiết

user-avatar

NaCl có độ tan nhỏ hơn NaOH nên khi làm khan dân thì NaCl sẽ kết tinh trước. Thực hiện lặp lại nhiều lần sẽ loại được hầu hết NaCl.


Các câu hỏi liên quan