Tổng các hạt trong phân tử M2X = 116 trong đó mang điện nhiều hơn không mang điện là 36 . số khối của ion X bình 2- nhiều hơn số khối M bình 1+ là 9 . tổng các hạt trong ion x bình 2 – nhiều hơn ion M+ = 17 , tìm M,X

user-avatar

Bài đã có sẵn, bấm đây để xem giải.


Các câu hỏi liên quan