Thực hiện phản ứng tách hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp H gồm các hidrocacbon và H2 không chứa X trong đó chỉ có một ankin Y cùng số nguyên tử cacbon với X. Đốt cháy hoàn toàn H cần dùng 1,3 mol O2 thu được 13,72g H2O. Mặt khác H làm mất màu vừa hết 0,38 mol Br2. % số mol Y có trong H là bao nhiêu?

user-avatar

Đốt H cũng như đốt X nên:

CnH2n+2 + O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O

…………………………….1,3…………….

nH2O số lẻ.


Các câu hỏi liên quan