Trình bày phương pháp tinh chế NaCl có lẫn Na2CO3, NaI và cát. Viết các phương trình hóa học minh họa.

user-avatar

Hòa tan hỗn hợp vào H2O, lọc bỏ cát không tan.

Thêm HCl dư vào nước lọc:

Na2CO3 + 2HCl —> NaCl + CO2 + H2O

Sục Cl2 dư vào nước lọc:

NaI + Cl2 —> NaCl + I2

Cô cạn hỗn hợp rồi nung đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là NaCl tinh khiết.


Các câu hỏi liên quan