Trộn 200ml dung dịch HCl aM với 300ml NaOH 1,5M thì thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

a) Phần 1: Hòa tan tối đa 0,81g Al. Tính a?

b) Phần 2: Cô cạn thì được bao nhiêu gam chất rắn khan

user-avatar

nHCl = 0,2a và nNaOH = 0,45; nAl = 0,03

HCl + NaOH —> NaCl + H2O

TH1: Trong A NaOH còn dư = 0,45 – 0,2a

2Al + 2NaOH + 2H2O —> 2NaAlO2 + 3H2

—> 0,03 = (0,45 – 0,2a)/2 —> a = 1,95

Chất rắn gồm NaCl (0,2a/2 = 0,195) và NaOH dư (0,03)

—> m rắn = 12,6075

TH2: Trong A còn HCl dư = 0,2a – 0,45

Làm tương tự, chất rắn chỉ có NaCl.


Các câu hỏi liên quan