Hòa tan 6,5g Zn bằng 200ml dung dịch HCl 5M

a) VH2(đktc)=?

b) CM dung dịch sau phản ứng bằng bao nhiêu, biết thể tích dung dịch không thay đổi

user-avatar

nZn = 0,1 và nHCl = 1

Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2

0,1……..1

0,1………0,2……….0,1…….0,1

0…………0,8

—> VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

CM ZnCl2 = 0,1/0,2 = 0,5M

CM HCl dư = 0,8/0,2 = 4M


Các câu hỏi liên quan