Hòa tan hoàn toàn 1 lượng Mg bằng dung dịch H2SO4 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch X . Trong dung dịch X, nồng độ H2SO4 là 9,78%. Thêm vào dung dịch X 1 lượng kẽm khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y, nồng độ H2SO4 là 1,8624 %. Tính C% của muối có trong dung dịch Y, coi nước bay hơi không đáng kể

user-avatar

Tự chọn nMg = 1

Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2

1………..1…………….1………..1

nH2SO4 dư trong X = x

—> mddX = mMg + mddH2SO4 – mH2 = 24 + 98(x + 1)/20% – 2 = 490x + 512

C%H2SO4 dư = 98x/(490x + 512) = 9,78%

—> x = 1

Đặt nZn = a

Zn + H2SO4 —> ZnSO4 + H2

a………..a……………a………..a

nH2SO4 dư trong Y = 1 – a

mddY = mddX + mZn – mH2 = (490x + 512) + 65a – 2a = 63a + 1002

C%H2SO4 dư = 98(1 – a)/(63a + 1002) = 1,8624%

—> a = 0,8

mddY = 63a + 1002 = 1052,4

C%MgSO4 = 120/1052,4 = 11,40%

C%ZnSO4 = 161a/1052,4 = 12,24%


Các câu hỏi liên quan