Hòa tan hoàn tàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, Khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kêt tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu

user-avatar

nMg phản ứng với A = (2,4 – 1,92)/24 = 0,02

—> nAgNO3 dư = 0,04

Đặt a, b, c là số mol KCl, MgCl2 và NaCl

—> 74,5a + 95b + 58,5c = 24,625 (1)

nAgNO3 = a + 2b + c + 0,04 = 0,45 (2)

E là MgO.

nMgO = b + 0,02 = 0,1 (3)

(1)(2)(3) —> a = 0,15; b = 0,08. c = 0,1

—> KCl (45,38%), MgCl2 (30,86%), NaCl (23,76%)


Các câu hỏi liên quan