Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch Y. PH của dung dịch Y là

A. 1 B. 4 C. 3 D. 1,3

user-avatar

nH2SO4 = 0,01 —> nH+ = 0,02

nHCl = 0,03 —> nH+ = 0,03

—> nH+ tổng = 0,05

Vdd = 0,5 lít —> [H+] = 0,1 —> pH = 1


Các câu hỏi liên quan