Hỗn hợp B gồm 0,306 gam Al; 2,376 gam Ag và 3,726 gam Pb. Cho hỗn hợp B vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,046 gam chất rắn D. Tính % về khối lượng của các chất trong chất rắn D.

user-avatar

nAl = 17/1500; nPb = 0,018

mB = 6,408 > mD nên Al đã phản ứng hết, Pb đã phản ứng.

2Al + 3Cu(NO3)2 —> 2Al(NO3)3 + 3Cu

17/1500…………………………………..0,017

Pb + Cu(NO3)2 —> Pb(NO3)2 + Cu

x………………………………………….x

—> mD = 6,408 – 0,306 – 207x + 64(x + 0,017) = 6,046

—> x = 0,008

D gồm Cu (x + 0,017 = 0,025 mol), Pb dư (0,018 – x = 0,01 mol) và Ag (2,376 gam)

—> Cu (26,46%), Pb (34,24%), Ag (39,30%)


Các câu hỏi liên quan