Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97g/cm3. Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri gần bằng:

A. 2.10^-8 cm. B. 1.10^-8 cm.

C. 1,9.10^-9 cm. D. 2.10^-9 cm.

user-avatar

Lấy 1 mol Na —> mNa = 23 gam

V 1 mol tinh thể = 23/0,97

—> V 1 mol nguyên tử = 74%.23/0,97 = 17,5464

—> V 1 nguyên tử = 4.3,14.R^3/3 = 17,5464/6,02.10^23

—> R = 1,9.10^-8 cm


Các câu hỏi liên quan