Hòa tan 60 gam hỗn hợp 2 oxit kim loại ( có hóa trị 2) vào 1 lít dung dịch HCl 2M và H2SO4 0,75M, thu được dung dịch X. Để trung hòa hết lượng axit dư trong dung dịch X phải dùng đủ 58,1 gam hỗn hợp (B) gồm (NH4)2CO3 và BaCO3. Sau trung hòa được dung dịch Y có khối lượng lớn hơn dung dịch X là 12,8 gam. Điện phân dung dịch Y cho đến khi catot bắt đầu có khí thì ngừng điện phân. Khi đó có 16 gam kim loại bám vào catot và có 5,6 lít khí (đktc) một khí thoát ra ở anot (hiệu suất phản ứng, hiệu suất điện phân 100%).

a. Xác định thành phần khối lượng các muối trong hỗn hợp B.

b. Xác định tên 2 oxit kim loại ban đầu và phần trăm khối lượng của chúng.

user-avatar

nHCl = 0,2; nH2SO4 = 0,75

B gồm (NH4)2CO3 (a) và BaCO3 (b)

—> mB = 96a + 197b = 58,1

Δm = 58,1 – 44(a + b) – 233b = 12,8

—> a = 0,4; b = 0,1

—> (NH4)2CO3 (66,09%) và BaCO3 (33,91%)

Oxit gồm MO và RO.

Khi điện phân, tại anot: nCl2 = nHCl/2 = 0,1

Không thể có 0,25 mol 1 khí thoát ra ở anot.


Các câu hỏi liên quan