Hỗn hợp X gồm hai chất có công thức phân tử là CH6N2O3 và C3H7NO2. Cho 9,1 gam X phản ứng hết với dung dịch chứa a mol NaOH (đun nóng), cô cạn dung dịch thu được 11,04 gam chất rắn vằ V lít hỗn hợp hai khí đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm, có tỉ khối với H2 là 11,3. Giá trị của a là:

A. 0,12. B. 0,1. C. 0,15. D. 0,05

user-avatar

CH6N2O3 có cấu tạo CH3NH3NO3.

M khí = 22,6 —> Có NH3 —> Chất còn lại là C2H3COONH4.

Đặt x, y là số mol CH3NH3NO3 và C2H3COONH4

mX = 94x + 89y = 9,1

m khí = 31x + 17y = 22,6(x + y)

—> x = 0,04; y = 0,06

—> nH2O = x + y = 0,1

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = m rắn + m khí + mH2O

—> nNaOH = 0,15


Các câu hỏi liên quan