X là hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ

Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào 2 lít dung dịch Y, sinh ra 8,96 lit khí H2

Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào 3 lít dung dịch Y, sinh ra 11,2 lít khí H2

a) Chứng minh trong thí nghiệm 1 X chưa tan hết, thí nghiệm 2 thì X đã tan hết

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Y và khối lượng mỗi kim loại trong X

user-avatar

TN2 dùng axit nhiều gấp 1,5 lần nhưng lượng H2 thoát ra chỉ gấp 1,25 lần TN1 —> Trong TN2 có axit dư, kim loại tan hết. TN1 có axit hết, kim loại dư.

TN1 —> nH2SO4 = nH2 = 0,4 —> CM H2SO4 = 0,2

TN2: Đặt a, b là số mol Mg, Zn

—> 24a + 65b = 24,3 và nH2 = a + b = 0,5

—> a = 0,2; b = 0,3


Các câu hỏi liên quan