Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với kiềm mạnh vì

A. Muối amoni chuyển thành màu nâu đỏ.

B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và xốc.

C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ.

D. Thoát ra chất khí không màu không mùi.

user-avatar

B. Vì xảy ra phản ứng :

NH4+ + OH- —–> NH3 + H2O

(NH3 thoát ra ở trạng thái không màu và có mùi khai).


Các câu hỏi liên quan