//
//

Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (MX + MZ = 2MY) là ba hiđrocacbon mạch hở có số nguyên tử cacbon theo thứ tự tăng dần, có cùng công thức đơn giản nhất. Trong phân tử mỗi chất, cacbon chiếm 92,31% khối lượng. Đốt cháy 0,01 mol mỗi chất đều thu được không quá 2,75 gam CO2. Đun nóng 3,12 gam T (số mol các chất bằng nhau) với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là
A. 7,98. B. 11,68. C. 13,82. D. 15,96.

user-avatar

//
CTĐGN là CxHy —> %C = 12x/(12x + y) = 92,31%

—> x = y

Số C ≤ 0,0625/0,01 = 6,25 —> C2H2, C4H4, C6H6

Số mol mỗi chất bằng nhau nên nC2H2 = nC4H4 = nC6H6 = 0,02

—> m↓ = mAg2C2 + mC4H3Ag + mC6H4Ag2 = 13,82 gam


Các câu hỏi liên quan