Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ và số mol của Y bé hơn số mol của X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic (phân tử chỉ có nóm –COOH ) và ba ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol nhỏ hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8 gam M bằng 490 ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,5 gam chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam M trên thì thu được CO2 và 23,4 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Y trong M là
A. 24,12%. B. 34,01%.
C. 32,18%. D. 43,10%.

user-avatar

nNaOH = 0,49 —> nNaOH pư = 0,35 và nNaOH dư = 0,14

M là RCOOA (0,35 mol)

—> Chất rắn gồm RCOONa (0,35) và NaOH dư (0,14). Khối lượng chất rắn là 38,5 gam —> R = 27 —> CH2=CH-

Trong este M có:

nO = 0,7 & nH = 2nH2O = 2,6

—> nC = 1,75

Gọi k là độ không no trung bình:

nM = (nH2O – nCO2) / (1 – k)

—> k = 16/7 —> Phải có chất có k > 2 —> Có este vòng.

TH1:

X: CH2=CH-COOCH3 (a)

Y: CH2=CH-COOC2H5 (b)

Z: CH2=CH-COOC3H5 (c) (Xiclopropyl acrylat)

nM = a + b + c = 0,35

mM = 86a + 100b + 112c = 34,8

nH2O = 3a + 4b + 4c = 1,3

—> a = 0,1 và b = 0,15 và c = 0,1

Loại vì b > a

TH2:

X: CH2=CH-COOCH3 (a)

Y: CH2=CH-COOC3H5 (b)

Z: CH2=CH-COOC3H7 (c)

nM = a + b + c = 0,35

mM = 86a + 112b + 114c = 34,8

nH2O = 3a + 4b + 5c = 1,3

—> a = 0,175 và b = 0,1 và c = 0,075

Thỏa mãn vì a > b

—> %Y = 32,18%

Sao lại k xét trg hợp c2h5- , c3h5-, c3h7- vậy ạ??

ts lại tính được n NaOh pu và du như vậy a??

so mol naoh pu = o.49×0.6=o.294 chu?????

ở th2 tại sao lại chọn được những chất X,Y,Z như vậy?


Các câu hỏi liên quan