Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 cần dùng 22,176 lit O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lit (đktc). Phần trăm khối lượng peptit của X trong E gần với :

A. 19,0% B. 17,5% C. 18,0% D. 18,5%

user-avatar

//
nGly = a và nVal = b

—> nN = a + b = 2nN2 = 0,22 mol

C2H5NO2 + 2,25O2 —> 2CO2 + 2,5H2O + 0,5N2

C5H11NO2 + 6,75O2 —> 5CO2 + 5,5H2O + 0,5N2

—> nO2 = 2,25a + 6,75b = 0,99

—> a = 0,11 và b = 0,11

—> nCO2 = 0,77 và nH2O = 0,88

—> mCO2 + mH2O = 49,72

Vậy để thủy phân hết E cần:

nH2O = (49,72 – 46,48)/18 = 0,18

X + 3Y —> (GlyVal)n + 3H2O (*)

……………….0,11/n…….0,33/n

(GlyVal)n + (2n – 1)H2O —> nGly + nVal

0,11/n…….0,11(2n – 1)/n

—> 0,11(2n – 1)/n – 0,33/n = 0,18

—> n = 11 —> (GlyVal)11 có 21 liên kết peptit —> X + 3Y có 18 liên kết peptit.

x, y là số liên kết peptit của X, Y

x + y = 8 và x + 3y = 18

—> x = 3 và y = 5

Theo (*) thì nX = 0,01 và nY = 0,03

u, v là số Gly có trong X và Y

X: (Gly)u(Val)4-u

Y: (Gly)v(Val)6-v

nGly = 0,01u + 0,03v = 0,11

—> u + 3v = 11

Vì u < 4 và v < 6 nên u = 2 và v = 3

Vậy:

X: (Gly)2(Val)2 (0,01 mol)

Y: (Gly)3(Val)3 (0,03 mol)

—> %X = 18,46%

cho em hỏi sao lại phải (GlyVal)n mà không phải là (Gly)x(Val)y

dap an sai pai ko ah.nhin vao cong thuc thi lam sao du 8 lk peptit ah


Các câu hỏi liên quan