//

Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua a gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08a gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị a gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 9,5 B. 8,5 C. 8,0 D. 9,0

user-avatar

Z gồm CO dư và CO2

nZ = nCO ban đầu = 0,06 mol

M = 36 —> nCO2 = nCO = 0,03 —> nO bị lấy = 0,03

Trong X có m kim loại = 0,75m và mO = 0,25m

—> nO = 0,25m/16

—> Trong Y có m kim loại = 0,75m và nO = 0,25m/16 – 0,03

nNO3- = ne = 3nNO + 2nO = 0,12 + 0,25m/8 – 0,06 = 0,06 + 0,25m/8

m muối = m kim loại + mNO3-

—> 3,08m = 0,75m + 62(0,06 + 0,25m/8)

—> m = 9,48 gam

anh ơi cái nNO3- =ne ý

em thấy có mỗi NO bị oxi hóa thôi ạ còn O ở đâu ạ?


Các câu hỏi liên quan