Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 và Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối và 12,208 lít hỗn hợp khí NO2 và SO2 (đktc). Xác định %FeS2 trong hỗn hợp ban đầu?

user-avatar

Đặt a, b là mol FeS2 và Cu2S

—> 120a + 160b = 5,2

Nếu cả 2 đều là muối nitrat thì:

Bảo toàn S —> nSO2 = 2a + b

—> nNO2 = 0,545 – (2a + b)

Bảo toàn electron:

—> 11a + 8b = 0,545 – (2a + b)

—> a = 0,0404 và b = 0,0022

—> %FeS2 = 93,23%

————–

Nếu 2 muối đều là muối sunfat thì:

nFe2(SO4)3 = 0,5a

nCuSO4 = 2b

Bảo toàn S:

nSO2 = 2a + b – 0,5a.3 – 2b = 0,5a – b

—> nNO2 = 0,545 – (0,5a – b)

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe (a mol), Cu (2b mol) và S

Bảo toàn electron:

3a + 2.2b + 4(0,5a – b) + 6(1,5a + 2b) = 0,545 – (0,5a – b)

—> a = 0,03 và b = 0,01

—> %FeS2 = 69,23%

ad oi,cho em hoi cho bao toan electron ak,e k hieu VP a


Các câu hỏi liên quan