//

Cho 3,68 gam hỗn hợp chứa Mg, Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,3M, Cu(NO3)2 0,4M AgNO3 0,5M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X 9,08 gam chất rắn. Lọc bỏ chất rắn rồi cho NaOH dư vào X thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:
A. 7,98 B. 8,97 C. 7,89 D. 9,87

user-avatar

nFe(NO3)3 = 0,03

nCu(NO3)2 = 0,04

nAgNO3 = 0,05

—> m ion kim loại = 9,64

Sau khi cho Mg và Fe vào thì:

m ion kim loại còn lại = 3,68 + 9,64 – 9,08 = 4,24

nOH- = nNaOH = nNO3- = 0,22

—> m kết tủa = 4,24 + 0,22.17 = 7,98 gam


Các câu hỏi liên quan