Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m A. 1,50.

B. 2,98.

C. 1,22.

D. 1,24.

user-avatar

Muối amoni RCOONH4 = 1,86/0,02 = 93

→ R = 31: HO-CH2-

Vậy 2 chất ban đầu là HO-CH2-CHO (0,01875 mol, tính từ Ag) và HO-CH2-COOH (0,00125 mol, tính từ tổng mol muối amoni)

→ m = 1,22 gam

E biết rồi ạ hoch2cooh +nh3


Các câu hỏi liên quan