Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất là 6,67 gam. Giá trị của m là:

A. 3,86 B. 3,6 C. 4,05 D. 2,02

user-avatar

//
//
Nếu Cu(NO3)2 phản ứng hết thì kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,05) và Zn(OH)2 (0,03) có m = 5,87 < 6,67 —> Cu(NO3)2 chưa hết.

Đặt nCu(NO3)2 pư = x

—> 58x + 99.0,03 + 98(0,05 – x) = 6,67

—> x = 0,03

Vậy mMg = 0,03.24 + (5,25 – 0,03.64) = 4,05 gam

Cách khác, do tạo kết tủa max nên nNaOH = nNO3- = 0,16. Bảo toàn kim loại:

m + 0,03.65 + 0,05.64 = 5,25 + (6,67 – 0,16.17)

—> m = 4,05


Các câu hỏi liên quan