Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 110,50. B. 151,72.
C. 75,86. D. 154,12.

user-avatar

nHNO3 = 2,5 mol

nN2O = nN2 = 0,1

nHNO3 = 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3

—> nNH4NO3 = 0,03 mol

nNO3- trong muối kim loại = ne = 2,04

Khi nhiệt phân: nNO2 = 2,04

TH1: Nếu nhiệt phân sinh ra oxit kim loại, NO2 và O2 thì nO2 = 0,51

—> a – b = mNO2 + mO2 + mNH4NO3 = 112,56

TH2: Nếu nhiệt phân sinh ra kim loại, NO2 và O2 thì nO2 = 1,02

—> a – b = mNO2 + mO2 + mNH4NO3 = 128,88

Có 3 muối nhiệt phân theo TH1, 1 muối nhiệt phân theo TH2 nên 112,56 < a – b < 128,88

—> Chọn A


Các câu hỏi liên quan