//
Hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O và K. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 3,136 lít H2 (đktc), dung dịch Y chứa 7,2 gam NaOH, 0,93m gam Ba(OH)2 và 0,044m gam KOH. Hấp thụ 7,7952 lít CO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 25,5
B. 24,7
C. 26,2
D. 27,9

user-avatar

//
Quy đổi hỗn hợp thành các nguyên tố Na, K, Ba, O

nNa = nNaOH = 0,18

nBa = nBa(OH)2 = 0,93m/171

nK = nKOH = 0,044m/56

Bảo toàn electron:

0,18 + 2.0,93m/171 + 0,044m/56 = 2nO + 2nH2

—> nO = (2.0,93m/171 + 0,044m/56 – 0,1)/2

mX = 0,18.23 + 137.0,93m/171 + 39.0,044m/56 + 16(0,93m/171 + 0,044m/56 – 0,1)/2 = m

—> m = 25,5

Vậy nNaOH = 0,18, nBa(OH)2 = 0,1387, nKOH = 0,02

—> nOH- = 0,4774 và nCO2 = 0,348

—> nCO32- = 0,1294 và nHCO3- = 0,2186

Vì nBa2+ = 0,1387 —> nBaCO3 = 0,1294

—> mBaCO3 = 25,4918 gam

Thầy cho con hỏi là :
vì sao từ nOH- = 0,4774 và nCO2 = 0,348
——-
lại suy ra đc nHCO3- = 0,2186 và n CO3(2-) = 0,1294 vậy ạ Thầy ?

== thầy giải thích đoạn này với ạ . cám ơn Thầy


Các câu hỏi liên quan