X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

A. 11 : 4. B. 7 : 5. C. 11 : 7. D. 7 : 3.

user-avatar

Vì CO2 thu được ở 2 thí nghiệm khác nhau nên H+ không thể dư.

Khi đó, TN1 xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3-

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

→ V1 = 0,1x – 0,1y

Và TN2 chỉ xảy ra 2H+ + CO32- → CO2 + H2O nên V2 = 0,1x/2

→ V1 / V2 = 4/7 ⇔ (0,1x – 0,1y) / (0,1x/2) = 4/7

—> x/y = 7/5


Các câu hỏi liên quan